Thông tin chi tiết:
Hồ Ngọc Hiệp
Tổ trưởng Hồ Ngọc Hiệp
Giới tính Nam
Mạng xã hội