Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Thuận
Tổ Trưởng Trần Thị Kim Thuận
Giới tính Nữ
Mạng xã hội