Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Sơn
Giáo viên Trần Thị Kim Sơn
Giới tính Nữ
Mạng xã hội